ICC’s Beleid ter bescherming van kinderen

We leggen ons erop toe om kinderen te beschermen tegen het risico van mishandeling. We nemen een proactieve rol om onze kinderen te beschermen tegen elke vorm van fysiek of mentaal geweld, verwonding of misbruik, verwaarlozing, mishandeling en exploitatie, inclusief seksueel misbruik.

Dit beleid is erop gericht een veilige een positieve omgeving voor kinderen te creëren, alle medewerkers en vrijwilligers een richtlijn te geven voor acceptabel gedrag en de grenzen die gelden bij het werken met kinderen. ICC ziet erop toe dat alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers op de hoogte zijn van dit beleid.

Wij zien erop toe dat medewerkers en vrijwilligers begrijpen wat ze moeten doen als zich kwesties met betrekking tot de veiligheid van onze kinderen voordoen en dat wij deze onmiddellijk zullen onderzoeken.

Deze regels moeten gelezen worden in samenhang met het document “ICC Disciplinary Police” dat beschikbaar is als onderdeel van het oriëntatiepakket.

Definitie van terminologie: De terminologie van kind/kinderen betreft alle bewoners van binnen een International China Concern Project ongeacht leeftijd, geslacht, fysieke of mentale capaciteit.

Our values, principles and beliefs require staff and volunteers to: 
 • Elk kind altijd met waardigheid en respect behandelen
 • Zich gedragen op een manier die past bij hun positie als rolmodel voor kinderen.
 • Onmiddellijk rapporteren inzake kwesties die betrekking hebben op de veiligheid of het welbevinden van kinderen conform de ICC procedure 
 • Luisteren naar onze kinderen en serieus ingaan op kwesties die worden geuit.
 • Zichtbaar zijn als ze met kinderen werken, trachten altijd samen met een andere volwassene bij kinderen te zijn en voorkomen dat ze alleen zijn met kinderen.
 • Samen met andere verzorgers en/of professionals om de bescherming van de kinderen te verzekeren.
 • Niet persoonlijk kritiek uiten op een stafmedewerker bij waargenomen handelingen richting een kind, maar daarvoor de vastgestelde procedure volgen.

Medewerkers en vrijwilligers van ICC zullen:
 • Geen gedrag vertonen dat is bedoeld om kinderen te schande te maken, te vernederen, te kleineren of te degraderen
 • Geen taal gebruiken, suggesties doen of advies geven die/dat ongepast, grof of intimiderend is/zijn
 • Geen klappen of slaag geven; geen kinderen aanvallen en geen extreme fysieke of emotionele maatregelen opleggen aan kinderen.
 • Geen seksuele relatie met kinderen aangaan en geen relatie met kinderen aangaan die exploiterend is of op misbruik gericht is.
 • Niet buitensporig lange tijd met kinderen doorbrengen zonder dat er anderen bij zijn.
 • Geen handelingen verrichten die misbruik zouden kunnen zijn geen kinderen in een situatie brengen waar ze misbruikt kunnen worden
 • Geen fysiek gedrag vertonen dat ongepast is of seksueel uitdagend.
 • Niet met kinderen in hetzelfde bed slapen
 • Niet met opzet een kind negeren, behalve als het een kind betreft waaraan formeel palliatieve zorg wordt verleend. Palliatieve zorg moet worden goedgekeurd door de betrokken project manager voordat het mag worden uitgevoerd. Negeren strekt zich uit tot onthouding van voedsel, vloeistof, basale zorg, noodzakelijk medische handelingen en het voorzien van adequate kleding om aan de basisbehoeften te voldoen.

Als er en beschuldiging is geuit, dan zullen de ICC project manager en de China Operations Director een plan opstellen om als eerste prioriteit de veiligheid van het kind te garanderen.

Er zullen disciplinaire maatregelen tegen medewerkers en vrijwilligers genomen worden die handelen in overtreding van ons beleid. We zijn daarbij gebonden aan de landelijke wetten en bevestigde gebeurtenissen zullen aan het staatsweeshuis of de autoriteiten worden gerapporteerd.

Consensuele Relaties
Hoewel we het recht van een jonge (wettelijk) volwassene om een relatie aan te gaan erkennen, mogen medewerkers of vrijwilligers op geen enkele moment een relatie met wederzijdse instemming aangaan, vanwege het ethische karakter van de zorgverlener-zorgontvanger relatie. Dergelijke relaties zullen niet tot juridische acties leiden, maar wel tot ontslag en/of verwijdering als medewerker of vrijwilliger binnen onze projecten.